България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация

България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация
Автор: Колектив
Раздел: Средновековна история, Балканска история
Издателство: БАН Марин Дринов
ISBN: 954-322-087-5
първо издание, 2005 год.
меки корици, 447 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

Сборникът е крайният продукт на Втория българо-сръбски медиевистичен симпозиум, проведен през 2003 г. Подготвен е за печат от Съвета за чуждестранна българистика и Секцията за стара българска литература към Института за литература при Българската академия на науките, като в него са включени докладите на участниците в симпозиума в значително подобрена форма.

Поставянето на "България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация" е предопределено от тяхното напълно естествено въвличане през Средновековието в сферата на "византийското ойкумене", в един специфичен за Източна Европа цивилизационен кръг. Натежават докладите, в които се въвежда нов изворов материал, който спомага за разкриването и детайлизирането на представите за българо-сръбските взаимоотношения в различни области.
СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи / 9
История / 13
Љубомир Максимовић. Србиjа и Византийско царство / 13
Васил Гюзелев. България и Византийската империя / 27
Милош Благоjевић. Византиjска хиjерархиjа владара у светлости српских извора (ХІІ-ХV век) / 47
Тибор Живковић. Владарска идеологиjа и њен утицаj на српско-бугарске односе
у раном средњем веку / 81
Срbан Пириватрић. Дукља, Бугарска и Византиjа на Jужном Jадрану краjем 10. и почетком 11. века / 91
Георги Н. Николов. Сепаратизмът в Българския северозапад и Сръбското кралство в края на XIII в. / 101
Смиля Марянович-Душанич. Комплексът от грамоти за манастира Св. Никола Мрачки в Орехово.
Принос към сръбската и българската дипломатика / 111
Радивоj Радић. Срби и бугари у "Хроници о турским султанима" / 127
Снежана Ракова. България, Сърбия, Византия - историческите записи за XV век на Балканите / 145
Данща Поповић. Реликвите свете Петке: gloria Bulgariae - dloria Serviae / 165

Изкуствознание и археология / 193
Елка Бакалова. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович / 193
Марко Попович. Некрополът на църквата св. Никола в Станичене / 229
Аксиния Джурова. Какво е донесъл патриарх Сава Сръбски от Ерусалим? / 247
Георги Геров. Стенописите от югозападния дял на Земенския храм / 265
Елена Тончева. Етнонимите "сръбско" и "българско" в късновизантийските музикални ръкописи / 277

Литературознание / 293
Василка Тъпкова-Заимова, Анисава Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина / 293
Климентина Иванова. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в. / 313
Трифуновић. Чуло мириса код старих српских писаца / 329
Татjана Суботин -Голубовић. Утицаj преноса моштиjу св. Петке у Деспотовину на развоj њеног култа у српскоj средини / 343
Елена Томова. Из литературната история на култа към южнославянските светци през XVI и XVII в. / 355
Ирена Шпадиjер. Теодосиjева служба Сави у бугарским рукописним збиркама / 365
Нина Гагова. Южнославянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел:
концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в изборника от 1073 г. / 375
Ненослава Радошевић. Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позног средњег века / 393
Ана Стойкова. Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи / 413
Радослава Станкова. Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от XIII и началото на XIV в. / 423